Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentSPECJALIZACJE i PES
Lekarze cudzoziemcy a specjalizacja w Polsce
 

 

 

 

Jeśli lekarz cudzoziemiec chce zdobyć w naszym kraju specjalizacje, powinien pamiętać, że:

  • Jeśli ma zamiar wykonywać albo wykonuje już zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, a przy tym posiada wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego takiego, jakie obowiązuje obywateli polskich.

  • Wzór wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarza cudzoziemca znajduje się w załączniku nr 8 do Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2 stycznia 2013 r.

  • Do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, poza dokumentami, które musi składać każdy lekarz, cudzoziemiec musi dołączyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wnioskowania o szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury i poza rezydenturą).

  • Lekarz cudzoziemiec, jeśli został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, aby móc to szkolenie odbyć, musi wystąpić do ministra zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie tego szkolenia i określenie warunków finansowych jego odbywania. Wniosek taki można składać w terminach do 7. kwietnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego marcu, oraz do 7. listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w październiku.

  • O wyniku postępowania kwalifikacyjnego cudzoziemców, którzy chcą wykonywać w Polsce zawód lekarza wyłącznie celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego lub zdobycia tytułu naukowego, wojewoda informuje ministra zdrowia. Czyni to w terminie nie dłuższym niż do 15. kwietnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w marcu, oraz do dnia 15 listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w październiku. Minister zdrowia wydaje zaś decyzję w sprawie odbywania specjalizacji przez takich lekarzy cudzoziemców w terminie nie dłuższym niż do 15. maja - dla postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w marcu, oraz do 15. grudnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w październiku. Na podstawie otrzymanej decyzji ministra wojewoda kieruje lekarza cudzoziemca do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, w terminie nie dłuższym niż do 31. maja (dotyczy postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w marcu) oraz do 31. grudnia (dotyczy postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w październiku).

  • Jeśli zmieni się status prawny pobytu cudzoziemca chcącego zdobywać w naszym kraju specjalizację lub stopień naukowy, wojewoda właściwy ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie ministra zdrowia.

Źródło: Dziennik Ustaw

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS