Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentSPECJALIZACJE i PES
Egzamin specjalizacyjny – dokumenty
 

 

 

 

 

Przyszły specjalista składa zgłoszenie do PES w formie wniosku elektronicznego pobieranego na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Może to zrobić jednym z dwóch wybranych terminów:

  • do 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej jesiennej

  • do 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej wiosną następnego roku kalendarzowego.

Po wypełnieniu i podpisaniu wniosek należy złożyć odpowiednio do właściwego wojewody, szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych obsługujących Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W podanych wyżej terminach lekarz składa też dokumenty do PES:

  • Osoby przystępujące do PES po raz pierwszy w danej dziedzinie medycyny: wniosek w formie papierowej, szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego, wypełnioną kartę szkolenia specjalizacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie elementów programu specjalizacji niepotwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego, indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, opinię zawodową kierownika specjalizacji, pracę naukową na temat objęty programem specjalizacji, której składający wniosek jest autorem lub współautorem, a którą opublikowano w recenzowanym czasopiśmie medycznym.

  • Lekarze realizujący specjalizację w trybie rezydentury: dodatkowo dołączają kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej ich jednostki.

  • Lekarze starający się o zwolnienie z części PES: dodatkowo dołączają wniosek o zwolnienie z części PES, a także dokumenty wskazane w przepisach w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.

 

Komplet dokumentów trafia następnie do właściwej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE), która je weryfikuje i postanawia o dopuszczeniu lekarza bądź niedopuszczeniu do PES. Lekarz otrzymuje zawiadomienie o dopuszczeniu do PES oraz informację o zwolnieniu z części egzaminu. W przypadku niedopuszczenia do egzaminu, PKE przedstawia uzasadnienie decyzji. Trzeba pamiętać o złożeniu kompletu dokumentów w wymaganym terminie – inaczej wniosek lekarza pozostanie nierozpoznany przez CEM. Na dostarczenie brakujących dokumentów przewidziano 7 dni od chwili doręczenia wezwania z CEM do uzupełnienia braków.

Źródło: Dziennik Ustaw

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS