Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentSPECJALIZACJE i PES
Wszystko o wnioskach dotyczących szkolenia specjalizacyjnego
 

 

 

 

Przepisy Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2 stycznia 2013 r. informują, że wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny składa się w formie elektronicznej – oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego. Rozporządzenie to w załącznikach (nr 7 dla lekarzy polskich, nr 8 dla cudzoziemców) zawiera wzory wniosku. Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego lekarz dentysta zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Terminy elektronicznego składania wniosków:

  • do 28. lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w marcu;

  • do 30. września, jeśli postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest w październiku.

Wniosek należy wydrukować, podpisać i przesyłać w formie papierowej do wojewody

nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej. Jeśli lekarz składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, do dokumentu dołącza oświadczenie, w którym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.

Jeśli lekarz jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełni służbę lub zatrudniony jest w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, wówczas wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny składa on do Ministra Obrony Narodowej lub wyznaczonej przez niego jednostki organizacyjnej w formie wniosku elektronicznego w takich samych terminach, które obowiązują lekarzy innych. Wzór wniosku dla lekarzy zawiera załącznik nr 10.

Lekarze będący funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, albo pełniący służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, składają wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny do ministra spraw wewnętrznych w formie wniosku elektronicznego w terminach podanych wyżej. Wzór takiego wniosku zawiera załącznik nr 11 do rozporządzenia.

Uwaga: lekarze cudzoziemcy, którzy zostaną zakwalifikowani do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w Polsce, występują do ministra zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie tego szkolenia i określenie warunków finansowych jego odbywania. Wniosek taki muszą złożyć do 7. kwietnia – dla postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w marcu, oraz do 7. listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w październiku. Wzór takiego wniosku znajduje się w załączniku nr 8 Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2 stycznia 2013 r.

Źródło: Dziennik Ustaw

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS