Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentSPECJALIZACJE i PES
Specjalizacja w ramach rezydentury
 

 

 

 

Specjalizacja może być zdobywana w ramach kształcenia na etacie rezydenckim. Rezydentura umożliwia zdobywanie specjalizacji bez ponoszenia przez młodego lekarza kosztów kształcenia, ponieważ za rezydentury płaci ministerstwo zdrowia.

  • Informacja o miejscach na szkolenie specjalizacyjne - ogłaszana jest przez ministra zdrowia na stronie internetowej resortu na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

  • Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny - lekarz składa go w formie elektronicznej, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Terminy składania wniosków: do 28. lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w marcu, albo do 30. września – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w październiku. Jeśli lekarz składa wniosek na szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury oraz wniosek na szkolenie specjalizacyjne w trybie poza rezydenturą, do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.

  • Lista lekarzy zakwalifikowanych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przedstawiana jest przez wojewodę ministrowi zdrowia . Ogłaszana jest w terminie nie dłuższym niż do 30. kwietnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w marcu, oraz do 30. listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w październiku.

  • Likwidacja podmiotu leczniczego zatrudniającego lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne - podmiot wypowiada umowy rezydenckie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia i powiadamia o fakcie podjęcia uchwały o likwidacji wojewodę w celu skierowania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne do innych jednostek.

  • Zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego - nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka, w której odbywa się szkolenie specjalizacyjne, ulega likwidacji.

  • Przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego – jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz zawiadamia właściwego wojewodę.

  • Niezrealizowanie szkolenia specjalizacyjnego w terminie, na jaki została zawarta umowa o pracę – lekarz może kontynuować odbywanie tego szkolenia jedynie w trybie określonym w art. 16h ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z zastrzeżeniem art. 16o ust. 1 ustawy, po uzyskaniu zgody wojewody.

Źródło: Dziennik Ustaw

 

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS