Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentWYKONYWANIE ZAWODU
Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty – potrzebne dokumenty
 

 

 

 

Lekarz dentysta chcący uzyskać prawo wykonywania zawodu składa dokumenty do właściwej okręgowej rady lekarskiej. W zależności od tego, czy jest obywatelem polskim, obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub cudzoziemcem, konieczne jest złożenie różnych dokumentów.

Lekarze dentyści będący obywatelami polskimi składają:

 • dyplom lekarza dentysty oraz kserokopię suplementu do dyplomu;

 • "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu,wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej" z oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;

 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników (formularz dostępny jest na stronie internetowej oil.org.pl)

 • dowód zmiany nazwiska – w sytuacji, kiedy dokumenty potwierdzające kwalifikacje wystawione były na poprzednie nazwisko;

 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

 • dokument potwierdzający ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz potwierdzający odbycie stażu podyplomowego/praktyki przygotowawczej;

 • świadectwo zdania egzaminu końcowego lekarza dentysty.

 

Lekarze dentyści będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej składają:

 • "Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej" (formularz W-2A) z oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;

 • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz kserokopie: dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej, dokumentu potwierdzającego odbycie stażu podyplomowego (o ile odbycie stażu obowiązywało w danym kraju), licencji/prawa wykonywania zawodu, wydanego przez Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską, zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie przynajmniej 3 lat z ostatnich 5 lat wydanego przez Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską, zaświadczenia potwierdzającego niekaralność lekarza w zawodzie tzw. "Certificate of Good Standing" wydanego przez Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską, dokumenty dotyczące posiadanych specjalizacji;

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (paszport);

 • 2 zdjęcia – w formacie paszportowym.

 

Lekarze dentyści będący cudzoziemcami muszą złożyć:

 • "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", z informacją o celu podjęcia wykonywania zawodu, oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;

 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez upoważnionego lekarza;

 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska);

 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

 • dokument potwierdzający ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz potwierdzający odbycie stażu podyplomowego/praktyki przygotowawczej

 • świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza dentysty (po dniu 1 października 2004 r.)

 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dentysta zamierzający wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia w Polsce składa dodatkowo: zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji, dokument potwierdzający zgodę na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenia wydany przez jednostkę/osobę/ podmiot uprawnione do nadawania stopni naukowych, zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia.

Dentysta, który ma zamiar w Polsce pracować zarobkowo, składa dodatkowo: zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie, zezwolenie albo przyrzeczenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opinię komisji ds. praktyk lekarskich izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód o spełnianiu warunków do wykonywania zawodu lekarza (wyłącznie w ramach praktyki lekarskiej).

Źródło: oil.org.pl

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS