Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentWYKONYWANIE ZAWODU
Kto może wykonywać zawód lekarza dentysty?
 

 

 

 

Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przyznaje okręgowa rada lekarska. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 nr 277 poz. 1634) precyzuje, że prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przysługuje osobie, która jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, legitymuje się nienaganną postawą etyczną, jej kondycja zdrowotna pozwala na wykonywanie zawodu lekarza dentysty, oraz posiada ona jeden z dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje i wykształcenie:

  • dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą, zdobyty w wyniku ukończenia co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, w tym co najmniej dwusemestralnego praktycznego nauczania na 5. roku studiów;

  • dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r.;

  • dokument wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, który potwierdza formalne kwalifikacje lekarza dentysty spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa unijnego oraz dodatkowo odpowiednie świadectwo;

  • dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Lekarz dentysta chcący wykonywać swój zawód w Polsce musi posługiwać się językiem polskim. W przypadku obcokrajowców znajomość języka weryfikowana jest na specjalnym egzaminie.

Wykazy dokumentów, które potwierdzają prawo lekarza dentysty do wykonywania zawodu, znajdują się w załącznikach do Obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 9 marca 2007 r. (M.P. z 2007 nr 22 poz. 250).

Źródło: Dziennik Ustaw

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS