Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna StudentWYKONYWANIE ZAWODU
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
 

 

 

 

Aby stomatolog mógł odbyć staż podyplomowy, okręgowa rada lekarska musi przyznać mu ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Przyznaje je mu na czas nie dłuższy niż 5 lat. Aby lekarz dentysta mógł otrzymać ograniczone prawo wykonywania zawodu, musi złożyć do właściwej okręgowej rady lekarskiej komplet dokumentów:

  • "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru" oraz oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;

  • kopie: dyplomu lekarza dentysty oraz suplementu/zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni/dyplomu uznanego za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

  • kopię dokumentu tożsamości;

  • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez uprawnionego lekarza;

  • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Osoby, które po uzyskaniu dokumentów zmieniły nazwisko, muszą dołączyć dowód potwierdzający ten fakt.

Jeśli o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w Polsce ubiega się stomatolog, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie, dodatkowo powinien on złożyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty:

  • uprawniające do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio zawód wykonywał;

  • poświadczające o karalności lub niekaralności zawodowej oraz o braku postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód;

  • potwierdzające ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, z opinią zawodową (np. świadectwo pracy);

oraz oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód.

Okręgowa rada lekarska ma miesiąc (lub dwa w przypadkach skomplikowanych) na przyznanie ograniczonego praw do wykonywania zawodu lub odmowy jego przyznania. Od decyzji można odwołać się w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.

Źródło: oil.org.pl

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS