Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Zgłaszanie przemocy wobec dzieci – obowiązek moralny i prawny
  • 23-04-2009
 

 

Polskie prawo nakłada na obywateli obowiązek informowania o przemocy wobec dzieci. Czym jest przemoc, czytamy w „Gazecie Lekarskiej”:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy przemoc w rodzinie stanowią jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób wskazanych w ustawie (...), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące u nich cierpienia i krzywdy.”

Każdy lekarz oraz dentysta może zetknąć się z dzieckiem, które jest ofiarą przemocy, lub uzyskać o nim informację. Przepisy zobowiązują, by zgłosić przypadek prokuratorowi lub policji – pisemnie albo ustnie. Obowiązek ten wynika z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego oraz art. 12 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493). Ten ostatni przepis dotyczy osób stykających się z przypadkami przemocy wobec dzieci podczas wykonywania obowiązków zawodowych i zawiera pewne ograniczenia przedmiotowe oraz podmiotowe względem obowiązku powiadomienia o przemocy. Nie nakłada on obowiązku na każdego, a jedynie na tych, którzy powezmą podejrzenie występowania przemocy wobec dziecka w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Z interpretacji przepisu zamieszczonej w „Gazecie Lekarskiej” wynika, że jeśli lekarz podczas kontaktu z dzieckiem w trakcie wykonywania czynności zawodowych poweźmie podejrzenie istnienia przemocy względem tego dziecka, ma obowiązek zawiadomić prokuraturę lub policję, o ile wykonuje on czynności w ramach stosunku pracy (lub niepracowniczego stosunku służbowego).

Obowiązek zawiadomienia o przemocy wobec dziecka wynika również z art. 572 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym zapisano, że każdy, kto wie o zdarzeniu podlegającym wszczęciu postępowania z urzędu, powinien o tym poinformować sąd opiekuńczy. W zawiadomieniu, które należy złożyć niezwłocznie po powzięciu podejrzenia, czyli bez zbędnej zwłoki, powinny znaleźć się informacje o faktach oraz/lub o podejrzeniach zgłaszającego. Dotyczy to zaobserwowania rzeczywistych urazów czy uszczerbków na zdrowiu, a także:

  • podejrzeń, że urazy lub uszczerbek na zdrowiu wyniknął nie przypadkowo, ale wskutek rozmyślnego, krzywdzącego działania

  • podejrzeń względem sprawstwa, o ile podejrzenia te nie wynikają z ewidentnie złych zamiarów i szkodzenia innym poprzez mówienie nieprawdy.

Jeśli zgłaszający wskutek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka obawia się o bezpieczeństwo swoje lub bliskich, winien zawiadomienie złożyć w prokuraturze i zastrzec swoje dane personalne do wyłącznej wiadomości prokuratora i sądu. Istnieje też możliwość anonimowego zgłoszenia faktu lub podejrzenia przemocy dotykającej dzieci.

 

Przemoc wobec dzieci może być:

  • fizyczna

  • psychiczna

  • seksualna

  • wynikająca z zaniedbania

  • ekonomiczna.

Każdy przypadek i rodzaj przemocy wobec dziecka winien być niezwłocznie zgłoszony – leży to w obowiązku nie tylko prawnym, ale i moralno – etycznym osoby, która posiada taką informację.

Z badań opinii publicznej wynika, że znaczna część Polaków zgadza się ze stereotypowymi poglądami, że są okoliczności usprawiedliwiające stosowanie przemocy wobec dzieci oraz że jeżeli ofiara przemocy nie prosi o pomoc, nie należy się wtrącać” - czytamy w „Gazecie Lekarskiej”. Takie myślenie i postawa mogą doprowadzić do śmierci, kalectwa lub choroby dziecka, będącego ofiarą przemocy. Ignorowanie przemocy i niezgłoszenie tego faktu organom ścigania prowadzą do kontynuacji przemocy, a nawet jej eskalacji.

Źródło: „Gazeta Lekarska”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS